ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно следните условия и условия („Условия“), които регулират използването на този уебсайт („Сайтът“). Използването на този Сайт представлява вашето съгласие да бъдете обвързани и да действате в съответствие с настоящите Общи условия. MLO International, LLC (наричано тук: MLO International) си запазва правото да променя Условията по всяко време. Всички такива промени ще бъдат публикувани на този Сайт и вие се съгласявате да бъдете обвързани от такива промени. Защита Моля, прочетете нашата Политика за поверителност, която урежда начина, по който МЛО Интернешънъл ще обработва всяка информация, която предоставяте на нас. Интернешънъл притежава всички права, собственост и интереси в този Сайт. MLO International притежава всички авторски права върху всички материали на този Сайт или има валидно право от трета страна да използва материала на този Сайт. MLO International притежава и всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, лога и имена на домейни, използвани на или във връзка с този Сайт. Всяка промяна или използване на материалите от този сайт за всякакви цели, които не са изрично разрешени, е нарушение на авторските права и други права на собственост на MLO International.No част от този сайт може да се копира, възпроизвежда, преиздава, качва, публикува, предава или разпространява по какъвто и да е начин, с изключение на целите за гледане, без предварителното писмено съгласие на MLO International.Отказ от отговорност / Ограничаване на отговорносттаИзползването и сърфирането в този Сайт са на ваш собствен риск. Нито МЛО Интернешънъл, нито която и да е страна, представляваща MLO International при създаването, представянето или по друг начин свързани с този Сайт, не носят отговорност за косвени, специални, наказателни, случайни, примерни или последващи вреди, произтичащи от използването на този Сайт. До степента, позволена от закона и без да се ограничава някое от изброените по-горе, всичко в този Сайт се предоставя на база „както е“, без гаранция, изрична или подразбираща се, от какъвто и да е вид, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, свобода от компютърен вирус или ненарушение. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничаване на отговорността за последващи или случайни щети, горепосочените ограничения може да не се отнасят за вас. Проверете вашите местни закони.Поисканата информация, която изпращате на MLO International по електронна поща, за да се регистрирате и / или да подадете подходящи въпроси към сайта, са предмет на нашата политика за поверителност. Всички нежелани прегледи, коментари или други материали, включително идеи, концепции, техники, ноу-хау и други подобни, не се третират като поверителни от MLO International и MLO International може да използва такива материали по всякакъв начин, който смята за подходящ. За повече информация по тази тема, моля вижте нашата Политика за поверителност.

Връзки

MLO International не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, които имат връзка към или от този сайт. MLO International отхвърля всякаква отговорност за точността на информацията, предоставена на тези свързани сайтове и всички стоки или услуги, предоставени или закупени от такъв сайт. MLO International не носи отговорност и не носи отговорност за съдържанието на сайтове, които имат връзка към или от този сайт.

Точност на информацията

MLO International предприема всички възможни стъпки, за да гарантира точността на информацията, включена в този Сайт. Въпреки това, MLO International не носи отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на този Сайт. Информацията, предоставена на този Сайт, подлежи на промяна по всяко време без предварително уведомление.

Други

Вие приемате и приемате, че тези Условия, заедно с нашата Политика за защита на личните данни, представляват цялото споразумение между вас и MLO International по отношение на използването на този Сайт. MLO International може да променя тези Условия по всяко време, като публикува промени в Сайта. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им. Продължаващото използване на Сайта представлява вашето съгласие с всички ревизирани Условия. Този сайт е само за информационни и развлекателни цели. Не е предвидено да предоставяте каквато и да е медицинска информация за човешкия организъм или по друг начин.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информация за администратора на лични данни:
“Мерт спорт” ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201264827, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. Тракия №5, Тел: +359876075551; e-mail: mlonutrition.bg@gmail.com.
Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:
Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
При предвидено задължение по закон;
В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:
установяване на самоличността Ви;
управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
изготвяне на предложение за сключване на договор;
изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;
анализ на клиентската история;
установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
Данни, които обработваме на това основание:
На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
данни за идентификация – трите имена, пол, възрастова група, постоянен адрес;
данни за направените поръчки;
кореспонденция във връзка с цялостното обслужване – електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;
информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;
o друга информация като :
Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;
IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
Демографски данни
Данни за профил в социалните мрежи
Информация от действията Ви на сайта
Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Предоставяме лични данни на трети лица
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.
Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):
пощенски оператори и куриерски фирми;
лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание
Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание
Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:
по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).
Предоставяне на данни на 3-ти лица
Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.
СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ
Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.
Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни;
Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Данни, които обработваме на това основание:
На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са име, имейл, телефон, адрес, пол, възрастова група.